കൊറോണ…ഭയമല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്

 

 

കൊറോണ…ഭയമല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. റൂറൽ ജില്ല  പോലീസ് മേധാവി കെ. കാർത്തിക്ക്‌ ഐ.പി.എസ് സംസാരിക്കുന്നു