കെയർ കാലടിക്ക് ടോളിൻസ് വേൾഡ് സ്‌ക്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സഹായം