കാഞ്ഞൂർ സെന്റ് മേരീസ് എൽ.പി സ്‌ക്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമിക്കുന്നു