നിറപറ എന്ന പേർ എങ്ങനെ വന്നു…?

 

 

നിറപറ എന്ന പേർ എങ്ങനെ വന്നു…? വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചോദ്യത്തിന് നിറപറ ഗ്രൂപ്പ് ചെയൻമാൻ കെ.കെ കർണ്ണൻ മറുപടി നൽകി