പൊതുജനങ്ങൾക്കായി കാലടി പൊലീസിന്‍റെ സൗജന്യ ചികിത്സ (VIDEO)