സിയാൽ കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിന് നൽകിയ ദുരിതാശ്വസ വസ്തുക്കൾ പഞ്ചായത്ത്‌ സിയാലിന് മടക്കി നൽകി