മാലിന്യകൂമ്പാരമായി മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം പഞ്ചായത്ത്

. കാലടി: മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം പഞ്ചായത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജന യജ്ഞം (സമാനിയ 2018) നടത്തിയിട്ടും പലയിടത്തും മാലിന്യങ്ങൾ കുന്നു കൂടി കിടക്കുന്നു.മാലിന്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റും

Read more