മൂന്നുപേർക്ക് സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല ഡി-ലിറ്റ് ബിരുദം നൽകും

  കാലടി: വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രശസ്തി കൈവരിച്ച മൂന്നുപേർക്ക് അവരുടെ സമഗ്ര സംഭാവനകളെ കണക്കിലെടുത്ത് ഡി-ലിറ്റ് ബിരുദം നൽകി ആദരിക്കുവാൻ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാല അക്കാദമിക്

Read more

സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ കാലടി ശ്രീശാരദ വിദ്യാലത്തിന് 100 ശതമാനം വിജയം.

  കാലടി:സിബിഎസ്ഇ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ കാലടി ശ്രീശാരദ വിദ്യാലത്തിന് 100 ശതമാനം വിജയം.103 പേർ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 9 പേർക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എവൺ ലഭിച്ചു.

Read more

മരോട്ടിച്ചുവട് ആനപ്പാറ റോഡ് തകർന്നു:യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ

  കാലടി: മരോട്ടിച്ചുവട് ആനപ്പാറ പിഡബ്ലുഡി റോഡ് തകർന്ന്‌ സഞ്ചാര യോഗ്യമല്ലാതായി. മരോട്ടിച്ചുവട് മുതൽ വട്ടപ്പറമ്പ് വരെയുള്ള റോഡാണ് തകർന്നിട്ടുള്ളത്.റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥമൂലമാണ്

Read more