മറ്റൂർ കോളേജ് റോഡ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ടാർ ചെയ്തു:ഉടൻ കുത്തിപ്പൊളിച്ചു (VIDEO)