കാലടി ആദിശങ്കര സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റുമായി കൈ കോർക്കുന്നു

  കാലടി: സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നതതല സംഘം കാലടി ആദിശങ്കര എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ സന്ദർശനം നടത്തി. സിംഗപ്പൂർ ഗവൺമെന്റുമായി സഹകരിച്ച് ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള സ്‌കിൽസ് പാർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള

Read more