ആദിശങ്കര എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിന് മികവിന്റെ അംഗീകാരം

  കാലടി : ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നാഷ്ണൽ ബോർഡ് ഓഫ് അക്രഡിറ്റേഷൻ (എൻ.ബി.എ) ആദിശങ്കര എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിന് ലഭിച്ചു. വിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം, മികച്ച

Read more