കാലടിയിൽ തകർന്ന സ്ലാബുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണി (VIDEO)

  കാലടി: കാലടിയിലെ നടപ്പാതകളിൽ തകർന്ന കോൺക്രീറ്റ് സ്ളാബുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. മാസങ്ങളായി തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് നടപ്പാതയിലെ സ്ളാബുകൾ. മലയാറ്റൂർ റോഡിലാണ് സ്ളാബുകൾ കൂടുതലായും തകർന്ന് കിടക്കുന്നത്.

Read more