കാലടിയിൽ സപ്ലൈകോ അടച്ചു

കാലടി: ഈസ്റ്റർ ദിവസങ്ങൾ അടുത്തപ്പോൾ തുടർച്ചയായി സപ്ലൈകോയുടെ കാലടിയിലെ പലചരക്ക് വിൽപ്പന കേന്ദ്രം അടച്ചിട്ടത് ജനങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കി.കോടതിക്ക്സ മീപം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സപ്ലൈകോയാണ് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റോക്കെടുപ്പ്

Read more