കാഞ്ഞൂരിലെ കിവീസ് ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ്ബ് വീണ്ടും മൈതാനത്തിലേക്ക് (VIDEO)