തോട്ടപൊട്ടി കാട്ടുപന്നിക്ക് പരിക്കേറ്റു

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ ഇല്ലിത്തോട് ഒന്നാം ബ്ലോക്കിൽ തോട്ടപൊട്ടി കാട്ടുപന്നിക്ക് പരിക്കേറ്റു.കൃഷിസ്ഥലത്ത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണമില്ലാതാക്കാൻ വച്ചിരുന്ന തോട്ടയാണ് പൊട്ടിയത്.ഭക്ഷണമാണെന്നുകരുതി തോട്ട കടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പന്നിയെ നാട്ടുകരും വനം

Read more