തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ഉത്‌സവബലി (VIDEO)