ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള താണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം:ജസ്റ്റിസ് പി. സദാശിവം

  കാലടി : സർവകലാശാലകളിലെ ഗവേഷണപ്രബന്ധങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള താണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ ജസ്റ്റിസ് പി. സദാശിവം. കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവകലാശാലയിൽ പി.എച്ച്.ഡി. നേടിയവരെ ആദരിക്കുന്ന

Read more