കാഞ്ഞൂരിൽ കൃഷിഭവന് കെട്ടിടമുണ്ടായിട്ടും ഭീമമായ വാടകകൊടുത്താണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്‌

  കാഞ്ഞൂർ:കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കൃഷിഭവന് പുതിയകെട്ടിടം പണിതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും കൃഷിഭവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വാടക കെട്ടിടത്തിൽ.നേരത്തെ കാഞ്ഞൂർ സർവ്വീസ് സഹകരണബാങ്കിന്റെ കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു.അവിടെ കർഷകർക്കുള്ള വിത്തും, മറ്റുസാധനങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഭാഗം

Read more

വൃദ്ധയെ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

  കാലടി: വൃദ്ധയെ കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി .മുണ്ടങ്ങാമറ്റം പള്ളിപ്പാടൻ വീട്ടിൽ അന്നം (75) ആണ് മരിച്ചത്.രാവിലെ അമ്മയെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് മക്കൾ നടത്തിയ

Read more