കാലടി പാലത്തെക്കുറിച്ച് നിയമസഭയിൽ നടന്ന ചർച്ച (VIDEO)