ഖുർആൻ പാരായണം കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അതിലെ നന്മകളെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ കഴിയണം: വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്

  ശ്രീമൂലനഗരം: വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല അർത്ഥമറിയുകയും അതിന്റെ നന്മകളെ മനസിൽ സൂക്ഷിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും കഴിയണമെന്ന് മുൻ മന്ത്രി

Read more