ശ്രദ്ധേയമായി വുഡ് കട്ട് ചിത്രപ്രദർശനം

  കാലടി:കാലടി ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടക്കുന്ന വുഡ് കട്ട് ചിത്രപ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാലയിലെ ചിത്രകലാ വിഭാഗത്തിലെ താത്ക്കാലിക അധ്യാപകനായ കെ.കെ

Read more