തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീപാർവ്വതീദേവിയുടെ തിരുനടതുറന്നു

  കാലടി: തിരുവാതിര പൂത്തുലഞ്ഞ ധനുമാസരാവിൽ ദേവീനാമജപ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തിരുവൈരാണിക്കുളം ക്ഷേത്രത്തിൽ ശ്രീപാർവ്വതീദേവിയുടെ തിരുനടതുറന്നു. ഇനിയുള്ള പതിനൊന്നു നാളുകൾ ദേവീദർശന സൗഭാഗ്യം നുകരാൻ ഭക്തജനലക്ഷങ്ങളുടെ തീരാപ്രവാഹമായിരിക്കും.ധനുമാസത്തിലെ

Read more