മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാന്റെ കാലടി സന്ദർശനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ