കാലടിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദേശീയ ശ്രീശങ്കര നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ

121A5426 121A5763 121A5410 121A5061 121A4879 121A4369 121A4520 121A4724 121A4838 121A4872 121A4129 121A4122

ചിത്രങ്ങൾ:ലാലു പെരുമായൻ,ഗോൾഡൻ സ്റ്റുഡിയോ കാലടി