വിസ്മയ കാഴ്ച്ചകളൊരുക്കി മലയാറ്റൂർ

  മലയാറ്റൂർ:ക്രിസ്തുശിഷ്യൻ സെന്‍റ് തോമസിന്‍റെ പാദസ്പർശമേറ്റ മല‍യാറ്റൂരിൽ ക്രിസ്മസിന്‍റെ സന്ദേശം വിളിച്ചറിയിച്ച് ആയിരമായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലും മനുഷ്യരുടെ മനസിലും മിഴിതുറക്കുകയായി. ഇത്തവണ 10,017 നക്ഷത്രങ്ങൾ മണപ്പാട്ടുചിറക്കു ചുറ്റും

Read more