രാജ്യത്താദ്യമായി സമ്പൂർണ വനിത ക്യാംപസ് യൂണിയൻ കാലടിയിൽ

  കാലടി: സംസ്കൃത സർവ്വകലാശാല ക്യാംപസ് യൂണിയൻ നയിക്കുന്നവരെല്ലാം വനിതകൾ. നൂറൂ ശതമാനം വനിതകൾ ഇത്തരത്തിൽ ആൺ-പെൺ വിദ്യാർഥികൾ പഠിക്കുന്ന ക്യാംപസിൽ തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്ത് ആദ്യം. തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം

Read more