സബ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു

  കാലടി:കാലടി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാണിക്കമംഗലം സബ് സെന്ററിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗം ടി.പി. ജോർജ്ജിന്റെ ആസ്ഥി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും പത്ത്

Read more

മലയാറ്റൂരിൽ നക്ഷത്ര തടാകം ഒരുങ്ങുന്നു

  കാലടി: മലയാറ്റൂർ നക്ഷത്ര തടാകം മെഗാ കാർണിവെലിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.നൂറ്റിപ്പത്ത് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള മണപ്പാട്ടുചിറക്കു ചുറ്റും 10,017 നക്ഷത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ തെളിയിക്കുന്നത്. 25 മുതൽ 31

Read more