കാലടിയിലെ വെളളത്തിൽ കോളിഫോം ബാക്റ്റിരിയയുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതൽ