അന്തർദ്ദേശീയ ശ്രീശങ്കര നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം നടന്നു

  കാലടി:കാലടിയിൽ നടക്കുന്ന അന്തർദ്ദേശീയ ശ്രീശങ്കര നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിക്കുന്ന പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം നടന്നു.മൂന്ന് പന്തലുകളാണ് പരിപാടിക്കായി നിർമിക്കുന്നത്.പ്രധാന പന്തലിന്റെ കാൽനാട്ട് കർമ്മം റോജി

Read more

നീലീശ്വരത്ത് കപ്പങ്ങ കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തം

  മലയാറ്റൂർ: നീലീശ്വരത്ത് കപ്പങ്ങ കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തം.ഞായറാഴ്ച്ച രവിലെ 5.30 ഓടെയാണ് തീപിടിച്ചത്.കമ്പനിയിലെ ഫർണസ് ഓയിലിൽ നിന്നും തീ പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ചെറുവളളി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെതാണ് കമ്പനി.കപ്പങ്ങയിൽ നിന്നും

Read more