തുറവുംങ്കരയിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യകേന്ദ്രമുണ്ട് പക്ഷേ ഡോക്ടറില്ല

  കാഞ്ഞൂർ: നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കാഞ്ഞൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തുറവുംങ്കര. ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തോട് അധികൃതർ അവഗണന കാണിക്കുകയാണ്. കെട്ടിടം ഉണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ സമയവും

Read more