കാലടിയുടെ സ്വന്തം പാട്ടുകാരൻ

  കാലടി:ഒരു നാടിന്റെ സ്വന്തമായ പാട്ടുകാരനെ കാണണമെങ്കിൽ കാലടിക്കു വരണം.കാലടിയിൽ ഒരു അനുഗ്രഹീത കലാകാരനുണ്ട്.രാജേഷ്.പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും കാലടിയിൽ ഒരു പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണ്.പിന്നെ കാലടി വിട്ടു പോയില്ല.അതിഥിയായി

Read more