ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കായി കാലടിയിൽനിന്ന് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ്‌സർവീസ്

  കാലടി:കാലടിയിൽനിന്നും ശബരിമല തീർത്ഥാടക്കായി കെഎസ്ആർടിസി സ്‌പെഷ്യൽ ബസ്‌സർവീസ് ആരംഭിച്ചതായി റോജിഎം.ജോൺ എം.എൽ.എഅറിയിച്ചു. എല്ലാദിവസവും വൈകിട്ട് 7.15 ന് കാലടി ശ്രീഗേരിമഠത്തിൽ നിന്നാണ് ബസ്‌സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 156

Read more