മാതൃകയാക്കണം ഈ വിദ്യാർത്ഥിയെ

  കാഞ്ഞൂർ:കളഞ്ഞുകിട്ടിയ സ്വർണ്ണമാല ഉടമയ്ക്കു നൽകി മാതൃകയാവുകയാണ് കഞ്ഞൂർ പുതിയേടത്ത് താമസിക്കുന്ന സ്‌ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി നവീൻ.കാലടി ബ്രഹ്മാനന്ദോദയം സ്‌ക്കൂളിലെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സവീൻ.പുതിയേടം അങ്ങാടിയിൽ ഔഷധി

Read more