കൽബാലിയ ഭവായി ആസ്വാദകർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായി

  കാലടി: കാലടി ശ്രീശങ്കര കോളേജിൽ നടന്ന രാജസ്ഥാനി നൃത്താവിഷ്‌ക്കാരമായ കൽബാലിയ ഭവായി ആസ്വാദകർക്ക് പുതിയൊരു അനുഭവമായി.രാജസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വീടുകളിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ നൃത്ത

Read more