അന്തർദ്ദേശീയ ശ്രീശങ്കര നൃത്ത സംഗീതോത്സവം : പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു

  കാലടി: കാലടിയിൽ ഡിസം. 22 മുതൽ 30 വരെ നടക്കുന്ന അന്തർദ്ദേശീയ ശ്രീശങ്കര നൃത്ത സംഗീതോത്സവം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനുളള പ്രാദേശിക കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീശങ്കര നാട്യമണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന

Read more

മലയാറ്റൂരിലേക്ക് രാത്രി ബസ് സർവ്വീസില്ല യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ

  കാലടി:രത്രി 9.15 ന് ശേഷം കാലടിയിൽ നിന്നും മലയാറ്റൂരിലേക്ക് ബസ് സർവ്വീസ് ഇല്ല.യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിൽ.അന്താരാഷ്ട്ര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ മലയാറ്റൂരിലേക്ക് ദിവസേന നുറുകണക്കിന് തീർത്ഥാടകരാണ് എത്തുന്നത്.രത്രിയിൽ മലകയറുന്നതിനായാണ്

Read more