കാലടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പുതിയ ഒ.പി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് രോഗികളെ വലച്ചു

കാലടി:കാലടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന പുതിയ ഒ.പി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് രോഗികളെ വലച്ചു.ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും ഉദ്ഘാടത്തിന്‍റെ തിരക്കിലായിരുന്നു.ആശുപത്രിയിലെത്തിയ രോഗികൽക്ക് ഏറെ നേരം കാത്തിരുന്നതിന് ശേഷമാണ് ഡോക്ടറെ

Read more

കാലടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ഒ.പി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു

  കാലടി:കാലടി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പുതിയ ഒ.പികെട്ടിടത്തിന്‍റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.ഇന്നസെന്റ് എം.പി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു..ഇന്നസെന്റ് എം.പിയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും 22 ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ്

Read more