മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇല്ലിത്തോട്ടിൽ പുഴതീരത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കാട്ടാനയുടെ ജഡം

മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ നീലീശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇല്ലിത്തോട്ടിൽ പുഴതീരത്ത് ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കാട്ടാനയുടെ ജഡം.ദിവസങ്ങളായി ജഡം ഇവിടെ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്.ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ് ആഴുകിയ അവസ്ഥയിലാണ്.വനം വകുപ്പ് അധികൃതർ വടം കൊണ്ട് സമീപത്തെ മരത്തിൽ

Read more