മലയാറ്റൂർ യൂക്കാലിഭാഗത്ത് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻനിന്നും പിടികൂടിയ പുലിയെ വാഴച്ചാൽ ഉൾവനത്തിലേക്ക് തുറന്നു വിടുന്ന ദൃശ്യം