മലയാറ്റൂർ കോടനാട് റോഡും പാലവും ഒന്നിക്കുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നു

  മലയാറ്റൂർ:മലയാറ്റൂർ കോടനാട് റോഡും പാലവും ഒന്നിക്കുന്ന പ്രധാന ജംഗ്ഷനിൽ കുഴികൾ രൂപപ്പെട്ട് അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നു. പാലം വന്നതോടുകൂടി കാലടി-മലയാറ്റൂർ റോഡിലെ വാഹനഗതാഗതം പതിൻമടങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ

Read more

കാഞ്ഞൂർ പാഴൂർ പാടശേഖര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു

  കാഞ്ഞൂർ:കാഞ്ഞൂർ പാഴൂർ പാടശേഖര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 100 ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ആരംഭിച്ചു.തരിശുകിടന്ന സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.അൻവ്വർ സാദത്ത് എംഎൽഎ വിത്ത് വിതച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പഞ്ചായത്ത്

Read more