ശ്രീമൂലനഗരം പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപകമായി പാടം നികത്തുന്നു

  ശ്രീമൂലനഗരം : ശ്രീമൂലനഗരം പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപകരീതിയിൽ പാടം നികത്തുന്നു. ചൊവ്വര – തെറ്റാലി മേഖലയിലും വെള്ളാരപ്പിള്ളി മേഖലയിലുമാണ് പാടം നികത്തുന്നത്. ചൊവ്വര തൂമ്പാക്കടവ് മുസ്ലിം പള്ളിക്ക്

Read more