അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് തബോര്‍ ഡിവിഷന്‍ ജലഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു

അങ്കമാലി: കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം കാലവര്‍ഷത്തിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറവും തന്മൂലം വരാനിരിക്കുന്ന വരള്‍ച്ചയും കണക്കിലെടുത്ത് ജലസംരക്ഷണത്തില്‍ ജനങ്ങളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നതിനായി അങ്കമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്  ജലഗ്രാമസഭ തബോര്‍ ഡിവിഷനില്‍ സംഘടിപ്പിച്ചു.

Read more

കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത മാംസ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹൈക്കോടതി നിരോധിച്ചു

  കാലടി: കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അനധികൃത മാംസ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരോധിച്ചു കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.വാഹനങ്ങളിൽ കൊണ്ടു നടന്നുള്ള വിൽപ്പനയും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ അനധികൃത വിൽപ്പനകേന്ദ്രങ്ങൾ

Read more