കാലടിയിൽ സുരക്ഷക്കായി റെഡ് ബട്ടൺ സ്ഥാപിക്കുന്നു

  കാലടി: കാലടിയിൽ സുരക്ഷക്കായി  റെഡ് ബട്ടൺ സ്ഥാപിക്കുന്നു. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റെഡ് ബട്ടൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. കാലടിയിലും, മറ്റൂരിലുമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും, സ്ത്രീ സുരക്ഷയും ആധുനിക

Read more