കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി യോഗം ചേർന്നു

  കാലടി: കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി യോഗം ചേർന്നു.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. കെ തുളസി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വികസന കാര്യ

Read more

കുട്ടികൾക്ക് നീന്തൽ പരിശീലനവുമായി ഡി വൈ എഫ്‌ ഐ കാലടി ബ്ലോക്ക് കമ്മറ്റി

  കാലടി:കുട്ടികൾക്ക് അവധിക്കാല നീന്തൽ പരിശീലനവുമായി ഡി വൈ എഫ്‌ ഐ കാലടി ബ്ലോക്ക് കമ്മറ്റി.യോർധനാപുരം വല്ല്യാട്ടും ചിറയിലാണ് കുട്ടികൾക്കുളള പരിശീലനം നടത്തുന്നത്.അൻമ്പതോളം കുട്ടികൾക്കാണ് നീന്തൽ പരിശീലനം

Read more