അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ വിമോചന മൂല്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തം : സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

  കാലടി : അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തിന്‍റെ വിമോചന മൂല്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രസക്തമായതെന്ന് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കർ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്‌കൃത സർവ്വകലാശാലയും

Read more