കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ മർദ്ധിച്ചതായി പരാതി

 

കാഞ്ഞൂർ:കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ.ഡി.എഫ് അംഗങ്ങളായ പി അശോകൻ, അനീഷ് രാജൻ എന്നിവരെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ മർദ്ധിച്ചതായി പരാതി. രണ്ടാം വാർഡിലെ അടിയത്തര പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി വിളിച്ചു ചേർത്തിരുന്നു.എന്നാൽ കമ്മറ്റി തങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത തങ്ങളെ ജീവനക്കാരൻ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് മെമ്പർമാർ പറയുന്നു.ഇരുവരും കാലടി പി.എം.എം ആശുപത്രിയിൽ ചികിൽസയിലാണ്.