കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരൻ മർദ്ധിച്ചതായി പരാതി

  കാഞ്ഞൂർ:കാഞ്ഞൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എൽ.ഡി.എഫ് അംഗങ്ങളായ പി അശോകൻ, അനീഷ് രാജൻ എന്നിവരെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരൻ മർദ്ധിച്ചതായി പരാതി. രണ്ടാം വാർഡിലെ അടിയത്തര പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന് പഞ്ചായത്ത്

Read more