ടാർമിക്‌സിംഗ് യൂണിറ്റിനെതിരായുളള ആശങ്ക അകറ്റണം:ഇൻവെസ്റ്റേഴ്‌സ് ഫോറം

  കാലടി: കേരള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്‌സ് ഫോറത്തിന്‍റെ മലയാറ്റൂർ – നീലീശ്വരം യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു.കേരള ഗവൺമെന്റിന്‍റെയും, വിവിധങ്ങളായ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കോൺട്രാക്‌റ്റേഴ്‌സും ഈ പ്രദേശത്തുള്ള

Read more