റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും, റീ-ടാറിങ്ങിനും ടാർ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് റോജി എം.ജോൺ എം.എൽ എ

  അങ്കമാലി:നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ റോഡുകളുടെ റീ-ടാറിങ്ങിനും, അറ്റകുറ്റപണികൾക്കും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് ടാർ നൽകാത്തത് നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് റോജി എം.ജോൺ എം.എൽ.എ .വിവിധ റോഡുകളുടെ റീ-ടാറിങ്ങിനും,അറ്റകുറ്റപണികൾക്കും 8

Read more

ദേശീയ അവാർഡ് തിളക്കവുമായി ഒക്കൽ നമ്പിളളി ഗ്രാമം

  പെരുമ്പാവൂർ: ദേശീയ അവാർഡ് തിളക്കത്തിലാണ് ഒക്കൽ നമ്പിളളി ഗ്രാമം. മികച്ച ബാലതാരത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്ക്കാരമാണ് നമ്പിളളിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.നമ്പിളളി തത്തുപാറ വീട്ടിൽ പ്രവിൺ രജനി ദമ്പതിമാരുടെ ഇളയ മകൻ

Read more