മൂക്കന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ് ആരംഭിച്ചു

  അങ്കമാലി:സംസ്ഥാനത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകള്‍ ജലസമൃദ്ധമാക്കി സംരക്ഷിച്ച് ജലസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി സര്‍ക്കാര്‍ മൂക്കന്നൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജല സുരക്ഷ – സമ്പൂര്‍ണ്ണ കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ് പദ്ധതി പ്രകാരം ആദ്യഘട്ട

Read more