പുണ്യം മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടി പദ്ധതിയ്ക്ക് തുടക്കമാകുന്നു

  കുരിശുമുടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർഥാടകർക്കു ശുദ്ധീകരിച്ച കുടിവെള്ളം നൽകും ഇരുനൂറോളം ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചതിനാൽ ശുദ്ധമായ വെള്ളം വിശ്വാസികൾക്ക് ലഭിക്കും   കാലടി:മലയാറ്റൂർ കുരിശുമുടിയിൽ

Read more